ผู้ปลูกพืชผักเมืองร้อน และพืชผักเมืองหนาว

มะม่วงเสียบไม้แช่แข็ง (Mango, frozen skewers) 芒果,冷凍串

 

 

 

      

มะม่วงเสียบไม้แช่แข็ง