ผู้ปลูกพืชผักเมืองร้อน และพืชผักเมืองหนาว

มะม่วงเสียบไม้แช่แข็ง (Frozen Mango on Sticks) 冷冻芒果棒

 

 

 

      

มะม่วงเสียบไม้แช่แข็ง