โพดหวานแช่แข็ง Frozen Sweet Corn

 ผลิตข้าวโพดหวานแช่แข็ง