ผู้ปลูกพืชผักเมืองร้อน และพืชผักเมืองหนาว

ทุเรียนเสียบไม้แช่แข็ง (Frozen Durian on Sticks) 冷冻榴莲棒