ผู้ปลูกพืชผักเมืองร้อน และพืชผักเมืองหนาว

มังคุดแช่แข็ง (Frozen Mangosteen) 冰冻山竹