ผู้ปลูกพืชผักเมืองร้อน และพืชผักเมืองหนาว

หัวปลีแช่แข็ง (Frozen Banana blossom)