ผู้ปลูกพืชผักเมืองร้อน และพืชผักเมืองหนาว

ลำไยสอดไส้ทุเรียน Frozen Longan Stuffed With Durian 用榴蓮充塞的冷凍龍眼