ผู้ปลูกพืชผักเมืองร้อน และพืชผักเมืองหนาว

มะม่วงแช่แข็งบด (Mango crush frozen) 冷冻芒果碎