ผู้ปลูกพืชผักเมืองร้อน และพืชผักเมืองหนาว

มันฝรั่งบดแช่แข็ง (Frozen mashed potatoes) 冷凍土豆泥