ผู้ปลูกพืชผักเมืองร้อน และพืชผักเมืองหนาว

พริกยักษ์เขียว capsicum

พริกยักษ์เหลือง