ผู้ปลูกพืชผักเมืองร้อน และพืชผักเมืองหนาว

พริกยักษ์แดง capsicum

พริกยักษ์