ผู้ปลูกพืชผักเมืองร้อน และพืชผักเมืองหนาว

ผักกาดขาว Chinese cabbage

ผักกาดขาว