ผู้ปลูกพืชผักเมืองร้อน และพืชผักเมืองหนาว

สับปะรดเสียบไม้แช่แข็ง 冰冻菠萝 bingdong boluo Frozen Phu-Lea Pineapple