โรงงานผลิต Factory

ข้าวโพดหวานแช่แข็ง Frozen Sweet Corn

ข้าวโพดหวานแช่แข็ง Frozen Sweet Corn

สับปะรดภูแลแช่แข็ง 冰冻菠萝 bingdong boluo Frozen Phu-Lea Pineapple

สับปะรดภูแลแช่แข็ง 冰冻菠萝  bingdong boluo  Frozen Phu-Lea Pineapple

มะม่วงแช่แข็ง Frozen Mango

มะม่วงแช่แข็ง Frozen Mango

มะม่วงแช่แข็ง Frozen Mango

มะม่วงแช่แข็ง Frozen Mango

โพดหวานแช่แข็ง Frozen Sweet Corn

โพดหวานแช่แข็ง Frozen Sweet Corn

การผลิตพริกหวาน Sweet Pepper

การผลิตพริกหวาน Sweet Pepper

กระเจี๊ยบเขียวแช่แข็ง Frozen Okra

กระเจี๊ยบเขียวแช่แข็ง Frozen Okra

IQF Freezer

IQF Freezer

การผลิตพริกชี้ฟ้าแดง

การผลิตพริกชี้ฟ้าแดง