ผู้ปลูกพืชผักเมืองร้อน และพืชผักเมืองหนาว

ฟาร์มผัก

แปลงปลูกมะเขือม่วง

แปลงปลูกมะเขือม่วง

ฟาร์มพริกหวาน

ฟาร์มพริกหวาน

แปลงปลูกต้นหอมญี่ปุ่น

แปลงปลูกต้นหอมญี่ปุ่น